Về Golden Gate

Công bố thông tin phát hành ESOP

Công bố thông tin về triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường GG

Nghị quyết HĐQT số 06.2018 về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

NQDHDCD 2016.6.24 Trả cổ tức 2015

NQDHDCD 2016.11.30 Thành lập GGC

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

Liên hệ
để hợp tác

Tel

Fax

Đăng ký để nhận ưu đãi hàng tháng